www.musluman.biz

12 Mart 2012 Pazartesi

ÂLEMLERİN RABBİ

Huseyin Ebu Emre - Harun Yildirim - ahlak ve imani dersler

ÂLEMLERİN RABBİ

Âlemlerin Rabbi Kim?

Hamd, Allah’a mahsustur.

Allah Azze ve Celle, tek başına Yaratan, Rızık Veren… el-Mâlik (Her şeyin sahibi), el-Mutasarrıf (Mülkünde dilediği gibi tasarruf sahibi)… el-Alim (Her şeyi çok iyi bilen), el-Hakim (Hüküm ve hikmet sahibi)… el-Hay (Her zaman diri), el-Kayyum (Her şeyi ayakta tutan, koruyan)… es-Semi’ (Her şeyi işiten) el-Basir (Her şeyi gören)… el-Latif (Lütfedici, gizli sırları bilen) el-Habir (Her şeyden haberdar olan, gizli şeyleri bilen)… er-Rahman (Dünyada mümin, kafir bütün yaratıklara rahmet eden), er-Rahim (Ahrette yalnız müminlere rahmet eden)… el-Halim (İlim sahibi, sabırlı, yumuşak ve şefkatli) el-Ğafur (Çok affeden, devamlı affeden)… el-Aziz (Eşi, benzeri ve dengi bulunmayan; değerli, şerefli ve güçlü; asla yenilmeyen, daima galip olan), el-Cebbar (Kırılanları onaran, eksiklikleiri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan)… el-Afuv (Günahları silip sahibini cezalandırmaktan vazgeçen), el-Kerim (Keremi ve bağışı bol olan. Bir karşılık gözetmeden inayetiyle ihsan eden)… el-Kaviy (Her şeye gücü yeten, kudretli), el-Kâdir… el-Bâri (Bir örnek olmadan yaratan), el-Musavvir (Bütün yaratıklara ayrı ayrı suret ve şekil veren)…

Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Bütün hayırlar O’nun elindedir. O, her şeye Kâdirdir.

Allah’tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah yoktur, en güzel isimler ve yüce sıfatlar O’nundur:


«Allah; işte O'ndan başka ilâh yoktur. En güzel isimler de O'nundur.» (Tâhâ: 8)

Allah Azze ve Celle dilediğini yapandır… Dilediği gibi hüküm verendir…


«Rabbın dilediğini yaratır ve seçer.» (Kasas: 68) 

Allah Azze ve Celle mülkünde dilediği gibi tasarruf edendir.. Dilediğini aziz kılar… Dilediğini zelil eder…


«(Ey Muhammed!) De ki: Ey mülkün sahibi olan Allahım! Mülkü dilediğine verir, dilediğinden de alırsın. Dilediğini aziz eyler, dilediğini de zelil edersin. Hayır, yalnız senin elindedir. Şüphesiz sen, her şeye kadirsin."» (Âli İmran: 26)

Allah Azze ve Celle hayat veren, dirilten, ölümü yaratan, ecelleri geldiği zaman canlıları öldürendir. Yeryüzünde ve gökyüzünde olan hiçbir şey O’na gizli kalmaz.


«Yaşatan da öldüren de Allah'tırAllah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.» (Âli İmran: 156)

Yaratma ve emir yalnızca Allah Azze ve Celle’ye aittir.


«Bilesiniz ki, yaratma ve emir O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah, ne yücedir.» (A’râf: 54)

O, Evvel’dir, O’ndan önce hiçbir şey yoktur… O, Âhir’dir, O’ndan sonra bir şey yoktur… Zâhir’dir, O’nun fevkinde bir şey yoktur… Bâtin’dir, O’ndan başka gizli ve sırları bilen yoktur…


«O, İlkdir; Sondur; Zahirdir; Bâtındır. O, her şeyi hakkıyla bilendir.» (Hadid: 3)

Allah Azze ve Celle her şeyi yaratandır, O, her şeyi hakkıyla bilendir…


«İşte bu, Rabbiniz Allah'tır. O'ndan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Bu itibarla, yalnız O'na ibadet edin. O, her şeye vekildir.» (En’âm: 102)

Latif’tir, (lütfedici, gizli sırları bilen), Yücedir, her şeyi kuşatmıştır…


«Allah,  çepeçevre  her şeyi kuşatmıştır.» (Nisâ: 126)

el-Hay (Her zaman diri), el-Kayyum (Her şeyi ayakta tutan, koruyan). Göklerde ve yerde olanlar O’nundur. O’na hiçbir şey gizli kalmaz. Hiçbir şey O’nu aciz bırakamaz. O’nu hiçbir şey ihata edemez.


«Allah; O'ndan başka ilâh yoktur; diridir; kendi zâtiyle kâimdir. O'nu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan, O'nun yanında kim şefâat edebilir? Onların önünde ve arkasında olan her şeyi bilir. O'nun ilminden kendisinin dilediği dışında hiçbir şeyi kavrayamazlar. O'nun Kürsi'si gökleri ve yeri kaplamıştır; onların gözetimi O'na asla ağır gelmez. O, çok yüce ve çok büyüktür.» (Bakara: 255)

Allah Azze ve Celle her şeyi bilen ve onları sayandır.


«Her şeyi biz, apaçık bir kütükte saymışızdır.» (Yasin: 12)

Allah Azze ve Celle cömerttir, kerem sahibidir. Rızkın tamamı O’ndandır.


«Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkı, Allah'ın üzerine olmasın.» (Hûd: 6) 

Allah Azze ve Celle’nin kullarına olan nimetleri sayılamaz.


«İstediğiniz her şeyi size veren, işte O, Allah'tır. Allah'ın nimetlerini saysanız, onları sayamazsınız.» (İbrahim: 34) 

Allah Azze ve Celle’nin hazineleri yeri ve göğü doldurmuştur.


«Göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır.» (Munâfikûn: 7)
Allah Azze ve Celle, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan Ğaniy’dir. Bütün kemal sıfatları taşımayı hak eden ve sevilmeye layık olan Hamid’dir. Kullarına verir, O’nun hazineleri eksilmez.


«Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız; her şeyden müstağni ve dâima hamd edilmeye lâyık olan da işte O, Allah'tır.» (Fâtir: 15)

Allah Azze ve Celle çok bağışlayıcı ve çok affedicidir. Kullarına merhamet eder ve onların günahlarını bağışlar.


«İşte bu böyledir. Kim cezalandırıldığı kadar cezalandırır, sonra da kendisine yine saldırılırsa, Allah ona muhakkak yardım eder. Allah, çok affedici, çok bağışlayıcıdır.» (Hac: 60)

Allah Azze ve Celle gaybı ve hazır olanı bilendir. Mülkünde Aziz olandır. Tasarrufunda hikmet sahibidir.


«Gaybı ve hazır olanı bilendir; dâima gâlibtir; hikmet sahibidir.» (Teğâbun: 18)

Allah Azze ve Celle gizliyi ve açık olanı bilendir. Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.


«Göklerde ve yerde (bu sıfatlarla maruf olan Allah, işte) O Allah'tır. Sizin sırrınızı da açığınızı da bilir; kazandıklarınızı da bilir.» (En’âm: 3)

Allah Azze ve Celle lütfedici, gizli sırları bilen Latif’dir. Her şeyden haberdar olan, gizli şeyleri bilen Habir’dir.


«Gözler O'nu idrak edemez; fakat O, bütün gözleri idrak eder. O, latiftir, her şeyden haberdârdır.» (En’âm: 103)

Allah Azze ve Celle zatında, sıfatlarında ve fiillerinde tekdir.«(Ey Muhammed! O müşriklere) de ki: "O Allah birdir." Allah Samed'dir (her şeyden müstağni, her şey O'na muhtaçtır). Doğurmamıştır; doğmamıştır. Hiç kimse (ve hiç bir şey) O'na denk değildir.» (İhlas Suresi)

Allah Azze ve Celle her türlü noksanlıktan münezzehtir. En güzel isimler ve en yüce sıfatlar O’nundur. O’nun hiçbir ortağı yoktur.


«İşte bunları yapan Rabbiniz Allah'tır. Hükümranlık O'nundur. O'ndan başka ilâh yoktur. O halde nasıl olup da O'ndan yüz çevirip başkalarına ibadet edersiniz.» (Zumer: 6)

Mülkü, sıfatları, yaratması ve nimetleri bu olan, hamd ve şükür etmeye ve ibadeti yalnızca O’na yapmaya müstahaktır.


«Oysa sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da, işi idare ettiği Arş üzerine istiva eden Allah' tır. O'nun izni olmadan hiç kimse şefaat edemez, işte Rabbiniz Allah budur; o halde O'na ibadet edin. Hiç düşünmüyor musunuz?» (Yunus: 3)

Allah Azze ve Celle insanı yaratıp şekil verdi… Takdir edip yol gösterdi… Rızık verdi ve onları zengin kıldı…


«Yeryüzünü sizin için durulacak yer, göğü de bina yapan, sizi en güzel bir surette yaratan ve size temiz şeylerden rızık veren Allah'tır. İşte, Rabbiniz Allah budur. Bütün âlemlerin Rabbi ne yücedir.» (Mumin: 64)

Allahım, yüce mülkün sebebiyle bütün övgüler Sana’dır.


«Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'a mahsustur.» (Sebe: 1)
Allahım, bize İslam dini üzere hidayet etmen, bize Kurân’ı indirmen, güzel şeylerle rızıklandırman, bizleri ümmetler içinde en hayırlısı yapman, bizlere türlü nimetler ikram etmen sebebiyle bütün övgüler ve hamd Sana’dır. Sen’den başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah yoktur. Mülk senindir, yaratma ve emir Sana aittir. Bütün üstünlükler Sen’indir. Bütün hamdler Sana’dır.


«Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. (O, aynı zamanda) Rahmân'dır, Rahîm'dir. Dîn (Hesap) Günü'nün de sahibidir. (Rabbimiz) Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz.» (Fatiha: 2-5)