www.musluman.biz

13 Mart 2012 Salı

H z. P e y g a m b e r ’in V a li le r i

H z. P e y g a m b e r in  V a li le r i
a )  B â z â n  b .  S â s â n :  Hz.  Peygamber,  Kisrâdan  sonra onu bütün Yemen halkinin başina geçirdi. islâm’da Yemene tayin edilen ilk vali olup, ayni zamanda Arap olmayan kral- lardan ilk slüman olandir. Allah Elçisi, zânin ölümün- den sonra Sana ve civarina oglu Şehr b. Bâzâni atadi. Daha sonra Şehr öldürülünce Hz. Muhammed, Hâlid b. SaId b. el- Âsi Sanaya vali olarak atadi.
b )   M u h â c ir   b .   E b û   Üm e yy e   M a h zû m I :   Kinde  ve Sadife vali tayin etti.  Resûlullah vefat ettiginde daha  görev yerine  gitmemişti.  Bunun  üzerine  Ebû  Bekir  onu  dinden dönen  (mürted)  bir  takim  insanlarla  savaşmasi  için  (bir müfrezenin başinda) gönderdi.
c ) Z iy â d b . Üm e yy e E n s â r I : Hadramevte tayin etti.

d ) E bû M u s â E ş a r I : Zübeyd, Aden ve Sâhile tayin etti.

e ) M u a z b . C e b e l: Cenede tayin etti.

f ) E bû S ü fy â n S a h r  b. H a r b : Necrâna tayin etti.

g ) E bû  Sü fy â n i n  O g lu  Y e z I d : Teyya atadi.

h )  A ttâ b  b .  Es I d :  Mekkeye tayin  etti  ve hicretin  seki- zinci  senesi  müslümanlara  hac  ibadeti  yaptirma  görevini ona verdi. O zaman yirmi yaşindan küçüktü.*      Yani şahadet kelimelerinin  her birini  yavaşça söyledikten  sonra  tekrar yüksek sesle söylemektir. Z.D.i )  A li  b.  E b û  T â li b :  Humuslari  (bte  birlik  vergileri) toplama  ve kadilik  görevini  icra  etmek  üzere Yemene gön- derdi.
j )  A m r  b .  Â s :  Ummân  ve  çevresine  vali  olarak  atadi. Zekat  toplama  işine  pek  çok  grup  görevlendirdi.  Zira  her kabilenin zekatlarini toplayan bir görevli vardi.
k )  E bû  B e k i r : Hicretin dokuzuncu senesi hac ibadetini yaptirmakla görevlendirdi ve onun ardindan Hz. Aliyi Berâ e (Tövbe) sûresini okumak üzere gönderdi.