www.musluman.biz

13 Mart 2012 Salı

H z. P e y g a m b e r 'in İs la m H u k u k u n a İ liş k i n M ü s lü m a n la r a Y a z d ı r d ı ğ ı M e k tu p la r ı

H z. P e y g a m b e r 'in  İs la m  H u k u k u n a İ liş k i M ü s lü m a n la r a Y a z d ı r d ı ğ ı  M e k tu p la r ı
a )  Hz. Ebû Bekir'in yanında bulundurduğu zekat konu­ larını  içeren  mektubu: Hz. Ebû Bekir, Enes  b.  Mâlik'i  Bah­ reyn'e gönderdiğinde bu mektubu yazdı.
b )  Yemenlilere gönderdiği mektup: Ebû Bekir b. Amr b. Hazm'ın rivâyet ettiği mektuptur. Ay şekilde bu mektubu Hâkim Sa hih'inde, Nesâî ve diğerleri. rivâyet etmişlerdir. Bu kapsamlı bir mektup olup fıkhın çeşitli konularını içermek­ tedir.
c ) Züheyrulları'na gönderdiği mektup.

d )  Hz. Ömer'in yanında bulunan mektup: Zekat nisabı­
ve benzeri konuları içermektedir.