www.musluman.biz

13 Mart 2012 Salı

H z. P e y g a m b e r 'i n H a n ı m la r ı

H z. P e y g a m b e r 'i n H a n ı m la r ı
a )  H z .  H a ti c e : Hanımlarından ilki olan Hz. Hatice Ku­ reyşli  Huveylid'in  kızıdır.  Hz.  Muhammed onunla peygam­ ber olmadan önce, Hatice kırk yaşında iken evlendi. Bu ha­ nımı  ölünceye  kadar  bir  başkasıyla  evlenmedi.  Zira  bu  ha­ nım,   peygamberlik   görevinde   Hz.   Muhammed'e   yardım eden, onunla birlikte üstün gayret gösteren, canını ve malını onun yoluna koymuştu. Hicretten üç sene önce vefat etti.
b )   H z .  S e v d e :  Resûlullah,  Hz.  Hatice'nin  vefatından günlerce  sonra  Kureyşli  Zem'a'nın  bu  kızı  ile  evlendi.  Hz. Sevde  Hz.  Peygamber'le  geceleme hakkını  Hz.  Ae'ye  dev­ retmişti.
c )  H z .  A iş e :  Hz.  Ebû  Bekir'in  kızıdır.  Hicretin  birinci senesinde Hz. Peygamber onunla zifafa girdi. Ondan  başka bâkire  ile  evlenmedi.  Hanımlarının  en  fakihi/anlayışlısı  ve kendisine  en  sevimlisi  idi.  Sahâbenin  pek  çoğunun  fetkaynağı idi. (Ona iftira atılğında) suçsuzluğu vahiy ile tes­ pit edildi.d )  H z .  H a fs a :  Ömer  b.  Hattâb'ın  kızıdır.  Ebû  Dâd, Hz. Peygamber'in onu boşadığını fakat daha sonra ona geri döndüğü zikretmektedir.77
e )      H z .       Z e yn e b :       Kays      kabilesinin      Hilâl       b. Amirulları'ndan       Huzeyme            b.                               el­Hâris'in                  kızıdır. Hz.Peygamber'in  bu  hanımı,  evlendikten  iki  ay  sonra  vefat etmiştir.
f )  H z .  Üm m ü  S e le m e  H i n d :  Kureyşli Mahzûmulla­ rı'ndan Ebû Ümeyye'nin kızıdır. Ümmü Seleme, Allah Resû­ lü'nün en son ölen hanımıdır.
g )  H z .  Z e y n e b  b t.  C a h ş :  Esedulları'ndandır. Bu ha­ nım,  halası  Ümeyye'nin  kızıdır.  Şu  âyet onun  hakkında  in­ miştir: "Zey d o ka nla bera berliğini sona erdirdiğinde onu seninle evlendirdik."78  Bu  âyet nedeniyle Hz.  Peygamber'in


77    Ebû Dâvûd, "Talâk", 38.
78    el­Ahb  33/37.  Ayetin  tamamı  şöyledir:  "Bunda n  böy le  evla tkla r ı, eşlerinden g ereksinmeler ini ka rşıladıkta n sonra  onla r ı (boşa dıkla r ın­ da ), ina na nla r ın o ka dınla r la  evlenmeleri konusunda  kendilerine her­ ha ng i bir g üçlük olma ma için, seni onunla evlendirdik. Alla h'ın zü, böy lece y erine getir ilmiştir."
Allah Teâ  bu  âyetle, Hz.  Peygamber'in  Zeyneb'le  bir  hikmete  binaen evlendini açıklamaktadır. Bu hikmet ise, evlatlığın eşini, gerçek oğlun eşi gibi kabul edenlerin  inançlarını ortadan kaldırmaktır. Hz. Peyga
ber'in Zeyneb'in dışındaki diğer eşleri hakkında iyice  şünen bir kişi, Hz.  Peygamber'i  onlarla  evlenmeye  sevk  eden  hikmetleri  görür.  Hik­ metlerden  biri, akrabalık  bağları oluşturmak  ve  ilişkileri kuvvetlendir­ mektir. Diril nemlerinde bu akraba ilişkilerindeki faydalar açıktır.
Bir başka hikmet ise, müminlerin  hanımlarını itmektir; zira bir veya
iki kadın eğitimde yeterli olmaz.
Allah Resûlü'nün evi, eğitim ve öğretim yuva idi. Kadınlara ait ihtiyaç duyulan  hususlarda  minlerin  kadınlarına  zel  rehberlik  yapabile­ cek hanımlarının olma gerekir.
Resûl­i    Ekrem'in    C ü v e y r i y e     ile    evlenmesindeki    siyasete    bak: Cüveyriye'nin kavmi sahabenin eline esir şmüştü. Bu evlilikten dolayı müslümanlar onları serbest bıraktı. Bunun üzerine hepsi de slüman olup, inananlara yardım ettiler. Ü m m ü H a b î b e  ile evlilindeki hikmet gayet açıktır: Hz. Peygamber Ümmü Habîbe'yi İslâm üzere sebat etmiş olarak  buldu.  Böylece  hem  Habeşistan'da  Hıristiyan  olan  kocasının hem de Mekke'deki kâfir ailesinin ona baskı kurup zulüm etmelerindendiğer hanımlarına karşı övünerek şöyle derdi: "Sizi aileleri­ niz  evlendirdi.  Beni  ise  yedi  kat  ötesinden  Allah  evlendir­ di!"79  Hz. Ömer'in hilâfetinin ilk zamanlarında vefat etti.
h ) H z . Cü v e y r iy e : el­Hâris'in kızıdır. Bu hanım Mutsa­ likulları'ndan esir alınanlar arasında idi. Hz. Peygamber'e gelerek   ondan  kölelikten   azât   sözleşmesi  (mükâtebe)   ile yardım  istedi.  Hz.  Muhammed  onun  adına  kölelikten  kur­ tulma parası ödedi ve onunla evlendi.
i )  H z .  Üm m ü  H a b î b e :  Kureyş'in  Emeviler  kolundan Ebû Süfyân'ın kızıdır. Abdullah b. Cahş ile evli iken, birlikte Habeşistan'a  hicret  etmlerdi.  Abdullah  orada  hıristiyan oldu, Üm Habîbe ise müslüman olarak kaldı. Bunun üze­ rine Hz. Muhammed, Necâşî'ye bir heyet göndererek Ümmü Habîbe'ye talip oldu. Necâşî, Hz. Muhammed'le onu nikah­ ladı.  Necâşî,  Hz. Peygamber adına  Ümmü Habîbe'ye mehir verdi. Bu olay hicretin yedinci senesinde meydana geldi.
j )    S a f iy y e :    Nadîroğulları'nın    reisi    olan   Huyey   b. Ahtab'ın  kızıdır.  Hârûn  b.  İmrân'ın  soyundan  gelmektedir. Bu  hanım,  Hz.  Peygamber'e  Safî'den  bir  câriye  olarak  gel­ mişti. Allah Resûlü onu azât etmiş ve azâdı mehri saymış­ tı. Böylece bu durum ümmet için sünnet/ gelenek oldu. Bu­korumayı ve ona iyilik etmeyi isteyerek evlendi. S a f i y e  ile evliliğine ge­ lince, babasının  Kurayzaoğulları'yla kocasının da Hayber savaşında öl­ dürülmesinden sonra, onun esir olarak perişan duruma düşmesi, Allah Resûlü'ne çok ağır geldi. tün bu evliliklerde, "Hz. Peygamber hikmet in  değil,  şehvet  için  çok  evlenmiştir." diyen  din  düşmanlarına  cevap vardır.
Eğer bunlar meseleyi iyice  anlamış olsalardı, Peygamber onların  iddia
ettiklerinden daha yücesine yönlendirilmiş olduğunu anlarlardı. Birden fazla  kadınla  evlenmesindeki  hikmet  sona  erince  yüce  Allah ona  şöyle buyurdu:  "(Ey  Muha mmed!) Bunda n böy le senin, ca riy elerin dışında , g üzellikleri hoşuna  g itse de ne ba şka  ka dınla rla  evlenmen ne de eşle­ rini boşa y ıp onla r ın y erine ba şka la rını a lma n hela ldir. Alla h, her şey i çok iy i g ör üp g özetendir." [el­Ahb 33/52].
79    Buhârî, "Tevhîd", 22; Tirmizî, "Tefsîru Sûre 33", 16.na göre, kişi câriyesini azât eder ve azâdını onun mehri k
bul ederdi.

k )  H z .  M e ym û n e :  Hilâlulları'ndan  el­Hâris'in  kızı­ dır. Bu hanım, Hz. Muhammed'in evlendiği en son kadındır. Hz. Peygamber'in bu hanımla evliliği, Mekke'de kaza umresi sırasında ihramdan çıkktan sonra gerçekleşmiştir.