www.musluman.biz

13 Mart 2012 Salı

H z. P e y g a m b e r 'in N e s e b i/S o y K ü tü ğü

Huseyin Ebu Emre - Harun Yildirim - ahlak ve imani dersler

H z. P e y g a m b e r 'in  N e s e b i/S o y K ü tü ğü
Hz.  Peygamber'in  nesebi,  zirve  noktasındadır.  Bu  ne­ denle  en  şerefli  kavim  onun  kavmi,  en  şerefli  kabile  onun kabilesi ve en şerefli aşiret onun aşiretidir. Onun soy kütüğü

şöyledir: M u h a m m e d  b. Abdullah b. Abdülmuttalib b. Hâ­ şim b. Abdümenâf b. Kusay b. Kilâb b. Mürre b. Ka'b b. Lüey b. lib b. Fihr b. Mâlik b. en­Nadr b. Kinâne b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyâs b. Mudar b. Nizzâr b. Mead b. Adnân. Bu­ raya kadar olan kısmı doğru olarak bilinmektedir ve bu ko­ nuda nesep uzmanları arasında görüş birliği vardır. Ayrıca, Adnân'ın  Hz.  İsmâil'in  çocuklarından  olduğuna  dair  hiçbir ihtilaf yoktur. Hz. İsil ise, sahâbe, tabiûn ve daha sonraki âlimlerce doğru kabul edilen görüşe göre, (babası Hz. İbrâ­ him tarafından) kurban edilmek istenen kişidir.