www.musluman.biz

13 Mart 2012 Salı

H z . P e y g a m b e r 'e İn d ir i le n İ lk V a h iy

H z . P e y g a m b e r 'e İn d ir i le n İ lk V a h iy
Hz. Muhammed'in peygamberliği ilk olarak rüya şeklin­ de  başladı.  Gördüğü  her  rüya  mutlaka  sabah  aydınlığı  gibi meydana  çıkardı.68  Bu  rüya  sürecinin  al ay,  peygamberlik döneminin ise yirmi üç sene olduğu alındığı için bu rüyanın, peygamberliğin  kırk  altıda  biri  olduğu  ylenmektedir.  En doğrusunu Allah bilir.
Sonra  Allah  Teâlâ  ona  peygamberlik  görevini  lütfetti. Hira mağarasında bulunduğu bir sırada melek geldi. Kendisi uzlete  çekilmeyi  severdi.  Ona  indirilen  ilk  âyetler  şöyledir: "Yara tan  Ra bbinin  a dıy la  oku!  O,  insa  'a la k'da n  y a ra t­ tı."69  Bu, Hz. Aişe ve çoğunluğun görüşüdür. Câbir ise, "Ey örtünüp  bürünen  (Pey gamber!).  Kalk  da   uy a r.  Ra bbini y ücelt."70  âyetlerinin ilk indirilen âyetler olduğu görüşünde­ dir. Doğru olan Hz. Aişe'nin görüşüdür.71