www.musluman.biz

13 Mart 2012 Salı

H z. P e y g a m b e r ’i n Ş a ir le r i v e H a tip le r i

H z. P e y g a m b e r i n Ş a ir le r i v e H a tip le r i
Hz. Peygamberin islâmi dafaa eden şâirleri şunlar- dir:  a )  Kab.  Mâlik.  b)  Abdullah  b.  Revâha.  c )  Hassân  b. Sâbit. Kafirlere karşi en sert olani Hassân idi. Kab b. lik ise,  onlari  inkar  ve  şirkleriyle  ayiplardi.  Hz.  Peygamberin hatIbi ise, Sâbit b. Kays b. Şemmâs idi.

82    el-Mâide 5/67.2 2 . H z . P e y g a m b e r in Y o lcu lu k ta Ş a r k i S ö y le y e n le - r i
a )  Abdullah b. Revâha. b )  Enceşe. c )  Âmir b. Ekva. d ) Amcasi Seleme b. Ekva. SahIh-i slimde, Allah Elçisi’nin güzel  sesli,  şarki  söyleyen  bir  deve  sürücüsünün  oldugu  ri- vâyet  edilmektedir.  Hz.  Peygamber ona:  “Yava ş  ol Enceşe! Cam  ka seleri  kirma y asin.“  buyurdu.  Hz.  Peygamber  el- ka vâ rIr   kelimesiyle   “kadinlarin   zayifligini   kastetmekte- dir.83