www.musluman.biz

13 Mart 2012 Salı

H z. P e y g a m b e r 'i n H ü k ü m d a r la r a G ö n d e r d i ği M e k tu p la r ı ve E lç i le r i

H z. P e y g a m b e r 'i n H ü k ü m d a r la r a G ö n d e r d i ği M e k tu p la r ı ve E lç i le r i
Hz. Muhammed, Hudeybiye'den dönünce çeşitli yerler­ deki hükümdarlara mektuplar ve elçiler gönderdi. Bu cüm­ leden olarak Rûm hükümdarına mektup gönderdi. Kendisi­ ne "Onlar mühürsüz hbir mektubu okumazlar!" denilince, bir gümüş hür/yüzük edinip üzerine " M u h a m m e d "  bir satır, " R e s û l"  bir satır ve " A lla h "  bir satır olmak üzere üç satır yazdırdı. Hükümdarlara gönderdiği mektupları bunun­
la hürledi. Hicretin yedinci yilinin Muharrem ayinda bir günde tam alti kişiyi elçi olarak gönderdi.
a )  A m r  b. Üm e y y e D a m r I : Bu elçiyi NecâşIye gönder- di.  -NecâşInin asil ismi  Eshame olup Arapçada atiyye*  an- lamindadir.-   NecâşI,   Hz.   Peygamberin   mektubuna   saygi
gösterip  sonra  slüman  oldu.  Böylece  hakkin  şahâdetine şâhitlikte  bulundu.  incili  en  iyi  bilenlerdendi.  O  Habeşis- tanda öldügü gün Allah Resûlü Medinede cenaze namazini kildirdi.  VâkidI  ve  benzerlerinin  de  içinde  bulundugu  bir grup tarihçi böyle demekteyse de durum bunlarin dedigi gibi degildir.    Zira   Resûlullah’in   cenaze   namazini    kildirdigi NecâşI Eshame, Peygamberin kendisine mektup gönderdigi kişi  degildir.  slüman  olarak  ölen birincisinin  aksine,  bu ikincisinin slüman oldugu bilinmemektedir.
Nitekim Müslim SahIhinde Katâde yoluyla Enesin şöyle dedigini rivâyet etmektedir: Rasûlullah, Kisya, Kaysere ve NecâşIye  birer  mektup  yazdirip  gönderdi.  Bu  NeşI,  Allah Elçisinin  cenaze namazini kildirdigi NecâşI  degildir.80  Mu- hammed  b.  Hazm:  Resûlullahin  Amr  b.  Ümeyye  DamrIyi elçi olarak gönderdigi bu NecâşI slüman olmadi.“ demek- tedir.  Birincisi  ibn  Sad vb.  tarihçilerin  tercihidir.  Açik  olan ise ibn Hazmin görüşüdür.
b )  D i h y e  b .  H a lIf e  K e lb I :  Rûm  hükümdari  Kaysere gönderdi.  Hükümdarin  ismi  Hirakl  (Heraklius)  idi.  Müslü- man olmayi düşündü, neredeyse olacakti fakat olmadi. Ebû Hâtim ve ibn Hibbân Sa hIhinde Enes b. Mâlikten şu rivâ- yeti  nakletmektedirler:  “Resûlullah:  Şu  mektubumu  kim Ka y sere  götürüp  ka rşiliginda   cenneti  ka za nmak  ister?’ diye sordu. Topluluktan biri: “Mektubu ya kabul etmezse?dedi.  Hz.  Peygamber:  Ka bul  etmese  de  (cennet  va r)  bu-


yurdu.  Kayser  Beyt-i  Makdise  gelirken  elçi  ona  rastladi. Mektubu halinin üzerine atti ve yana çekildi. Kayser:
-Bu mektubun sahibi kimse güvendedir! diye nida etti. El- çi:
-Benim, dedi. Kayser:

-(Memleketime) geldiginde bana gel, dedi. Elçi memle- ketine gelince yanina gitti. Derken Kayser sarayinin kapila- rinin kapatilmasini emretti. Sonra tellala  Haberiniz  olsun! Kayser, Muhammede uydu, Hiristiyanligi terk etti! şeklin- de  nida  etmesini  emretti.  Bunu  duyan  ordusu  silahlarini kuşanip geldiler. Bunun üzerine Resûlullah’in elçisine şöyle dedi:   “Görüyorsun,   memleketimden   korkuyorum/tahtim elden gidecek!“. Sonra tellalina “Dikkat! Kayser, bu davrani- şinizdan   hoşnut   oldu.“   Kayser,   Hz.   Peygambere   “Ben müslümanim“ diye mektup yazdi ve ona dinarlar gönderdi. Hz.  Muhammed Allahin  düşmani  yalan  söylemiştir.  Müs- lüman  olmayip  Hiristiyanlik  üzere  devam  etmektedir.“  bu- yurdu ve kendisine gönderilen dinarlari dagitti.
c )  A b d u lla h  b .  H u zâ f e  S e h m I : Bu elçiyi Kisrâya gön- derdi. Kisrânin ismi, ibrevIz b. rmüz b. Enûşirvândir. Bu hükümdar  Allah   Elçisi’nin  mektubunu   parçaladi!   Bunun üzerine  Resûlullah:  Alla him!  Onun  sa ltana tini  pa rça la !diye bedduada bulundu. Allah hem onun hem de toplumu- nun saltanatini paaladi.81
d ) H â ti b b. E b I B e lte a : Bu elçiyi Mukavkisa gönderdi. Mukavkisin ismi, Cüreyc b. Minâ olup iskenderiye kirali ve KiptIlerin  lideri  idi.  Mukavkis,  iyi  şeyler  söyleyip  yakinlik gösterdi. Fakat slüman olmadi. Hz. Peygambere Mâriye ile  onun  kiz  kardeşleri  SIrIn  ve  Kayserâyi  hediye  olarak
gönderdi. Allah Elçisi Mâriyeyi odalik edinip SIrin’i Hassân

*      Türkçe de ise bagiş, hediye’ gibi anlamlara gelmektedir. Z. D.
80   Müslim, Cihâd, 75.

81    BuhârI, ilim, 7; Cihâd, 101; MegâzI, 82; Ahâd, 4; ibn Hanbel, I,
243, 305.b. Sâbite hediye etti. Mukavkis ayrica, bir başka câriye, bin miskâl  altin,  Misir  kubâtI  kumaşindan  yirmi  parça  elbise, Düldül  isimli  bir  boz  katir  ,  Ufey r  isimli  bir  boz  ek  , bûr adinda bir hadim köle -bu kölenin Mâriyenin amca- sinin  oglu  oldugu  ylenmektedir-,  Lizâ z  isimli  bir  at  ,  bir cam  kadeh  ve  bir  miktar  bal  hediye  olarak  göndermiştir. Bunun  üzerine Hz.  Peygamber:  Pis  a dam,  sa ltanatina  ki- y a ma di, sa ltana ti sürekli olmay a ca ktir.“ buyurdu.
e ) Ş u c â b . V e h b E s e d I : Belkâ krali Hâris b. Ebû Şemir el-GassânIye gönderdi.
f )  S e lI t b . A m r : Yemâmedeki Hevze b. Ali el-HanefIye gönderdi.  Hevze  elçiye ikramda  bulundu.  Bir  başka  görüşe göre, Hz. Peygamber, SelIt b. Amr’i ibn Hevze ve Sümâme b. Ünâl    el-HanefIye   gönderdi.    Hevze   slüman   olmadi, Sümâme ise daha sonra slüman oldu. te Allah Resûlü- nün ayni günde gönderdigi söylenen alti elçi bunlardir.
g )  A m r  b .  Â s :  Hicretin sekizinci yilinin Zilkade ayinda Ummandaki    Ezdogullarindan            el-CülendInin                                ogullari Ceyfer ile Abdullah’a gönderdi. Bu ikisi müslüman olup Hz. Peygamberin  peygamberligini  tasdik  ettiler  ve  Amra  hem zekat/sadaka toplama hem de aralarinda hükmetme yetkisi tanidilar.  Amr,  Allah  Elçisi’nin  vefat  haberi  kendisine  ula- şincaya kadar onlarin yaninda kaldi.
h )  A lâ  b .  H a d r a m I :  Resûlullah,  Cirâneden  ayrilma- dan  önce -bir  görüşe göre  Mekkenin  fethinden  önce- Bah- reyn  krali  el-Münzir  b.  Sâvâ  el-AbdIye  gönderdi.  Bu  kral müslüman  olup,  Hz.  Peygamberin  peygamberligini  tasdik
etti.j )  E b û  M û s â  E ş a r I  v e  M u â z  b .  C e b e l:  Tebuk seferin- den  dönerken  -bir  görüşe  göre  hicretin  onuncu  senesinin RebIülevvel ayinda- bu iki sahâbIyi islâm’a davet etmek üze- re Yemene gönderdi. Yemen halkinin geneli savaşsiz, gönül- lü olarak slüman oldu.
k ) A li b . E bû  T â li b : Yemenlilere gönderdi. Hz. Ali veda hacci esnasinda Mekkede müslümanlara katildi.
l)  C e r Ir  b .  A b d u lla h  B e c e lI :  Zül-Kelâ’  el-HimyerI  ile Zû Amr’a onlari islâm’a davet etmek in gönderdi. Bu kişi- ler  müslüman  oldu.  Hz.  Peygamber  vefat  ettiginde  CerIr, onlarin yaninda idi.
m )      A m r      b.      Üm e y y e     D a m r I :      Bir      mektupla Müseylemetül-Kezzâba   gönderdi.   Ayrica   ona   Zübeyrin kardeşi es-Sâib b. el-Avvâm ile bir başka mektup daha gön- derdi, fakat müslüman olmadi.
n )  islâma  davet etmek için Ferve b. Amr el-CüzâmIye bir  elçi  gönderdi.  Bu  kiye  Hz.  Peygamberin  elçi  gönder- medigi de ylenmektedir. Ferve, Kayserin Maan valisi idi; müslüman  oldu  ve  Hz.  Peygambere  islâmi  kabul  ettigine dair bir mektup gönderdi. Ferve, Mesûd b. Sad ile Hz. Pey- gambere Fidda  adinda bir boz katir, Da rb adinda bir at ve Ya gr  adinda  bir  de  egi  hediye  olarak  gönderdi.  Ayrica degişik kumaşlar ve  altin lemeli ipek bir kaftan gönderdi. Allah  Resûlü hediyelerini  kabul  etti  ve  Mesûd  b.  Sada  on iki ukiyye ve güzel koku bag yapti.
o )  A yy â ş  b.  E bû  R e b I a  M a h z û m I : Bir mektupla Him- yerden el-Hars, Mesrûh ve Nuaym b. Abdikülâla gönderdi.