www.musluman.biz

13 Mart 2012 Salı

H z . P e y g a m b e r 'i n D o ğu m u v e P e y g a m b e r O la ­r a k G ö n d e r i lm e s i

Huseyin Ebu Emre - Harun Yildirim - ahlak ve imani dersler

H z . P e y g a m b e r 'i n D o ğu m u v e P e y g a m b e r  O la ­r a k G ö n d e r i lm e s i
Hz.  Muhammed,  Fil  Va'kas'ının  meydana  geldiği  sene­ de61  Mekke'de doğdu. Fil olayı vesilesiyle Allah, peygamberi Hz.  Muhammed'e  ve  evi  Kabe'ye  bir  armağan  sunmuştur. Yoksa fil sahipleri Ehl­i kitap hıristiyanlardı ve onların dini
o zamanki Mekke halkının dininden daha iyi idi, zira Mek­
keliler  putperest  idiler.  Bununla  birlikte  Allah,  Mekke'den çıkacak  olan  Hz.  Peygamber'i  koruma  ve  ona  bir  armağan olması ve Kabe'yi yüceltme amacıyla, Ehl­i kitaba karşı Mek­ kelilere, hbir berin rol oynamadığı bir yardımda bulun­ muştur.
Hz. Peygamber, ana karnında iken babası öldü. Annesi


61    Yıl, milâdın 571. yılı idi. Araplar önemli olayları tarihiyle kaydederlerdi.
Yemenli  bazı  Hıristiyanlar,  Habeşli  Ebrehe'nin  komutasında  Kabe'yi yıkmak  üzere  filler ile  geldiler. Bu  hususu  Allah Teâ  şöyle  dile  getir­ mektedir:
"Ra bbinin,  Fil  Or dusu'na   na sıl  y a ptığını  g örmedin  mi?  O,  onla rın
üzerlerine ba lçıkta n pişir ilm ta şla r a ta n rüler ha linde kuşla r g ön­ dermek ve böy lece onla r ı y enilmiş ekin y a pra kla r ı g ibi y a pma k sure­ tiy le,  pla nla r ını  boşa  çıka rma mış  mıdır?"  [el­Fîl  105/1­5].  "Ta y ra n ebâ bîl" gökyüzünde topluluklar halinde peş peşe an kuşlardır. Taberî, tefsirinde İkrime'den şöyle rivâyet etmektedir: Bu kuşlar, onlara  taşlar atıyordu. Taşlar onlardan birine isabet ettiği zaman, çiçek hastalığı çıkı­ yordu. İlk defa o zaman (Arap topraklarında) çiçek hastalığı görüldü.
ise,  Muhammed'in  dayılarını  ziyaret  edip  Medine'den  dö­ nerken Mekke ile Medine arasındaki Eb'da vefat etmiştir. Hz. Muhammed o zaman henüz yedi yaşını tamamlamamış­ tı. Bakımını dedesi Abdülmuttalib üstlendi, dedesi öldüğün­ de  Hz.  Muhammed  sekiz  yaşlarında  idi.  O  vakit  Hz.  Pey­ gamber'in  altı  veya  on  yaşında  olduğu  da  ylenmektedir. Daha sonra bakımını amcası Ebû Tâlib üstlendi.
Hz. Peygamber on iki yaşına gelince, amcası onu Şam'a götürdü.  O  zaman  dokuz  yaşında  olduğunu  yleyenler  de vardır.         Bu                     yolculukta             rahip  Bahîrâ   onu             gördü   ve yahudilerden  ona  bir  zarar  gelir  korkusuyla  amcasına  onu Şam'a  götürmemesini  tavsiye  etti.  Bunun  üzerine  amcası, onu  hizmetçilerinden  biriyle  Mekke'ye  gönderdi.  Hz.  Mu­ hammed yirmi byaşına gelince, bir ticaret kervanı ile Şam yolculuğuna  çıktı.  Busrâ'ya  kadar  vardı,  sonra  geri  döndü. Döndükten  sonra  Huveylid'in  kızı  Hatice  ile  evlendi.  Bu evlilik  sırasında  kendisinin  otuz  veya  yirmi  bir  yaşlarında olduğuna ilişkin görüşler de vardır. Hatice, hem evlendiği ilk eşi hem de ölen ilk hanımıdır. Hz. Muhammed, Hz. Hatice varken  bir  başkasıyla  evlenmemiştir.  Cebrâil,  Rabbinden Hatice'ye   selam   getirdiğini   söylemesini  Hz.  Peygamber'e emretti.
Daha  sonraları  Hz.  Muhammed'e  yalnızlık  ve  Rabbine ibadet etmek sevdirildi. Hira mağarasında yalzlığa (halve­ te)  çekilir,  orada  pek  çok  gece  ibadet  ederdi.  Putlardan  ve toplumunun  yam  biminden  (dininden)  nefret  ettirildi. Onun nazarında bunlardan daha renç bir şey yoktu.
Kırk  yaşını  tamamlayınca,  üzerinde  peygamberlik  nuları parladı. Allah Teâlâ ona elçilik görevini ihsan etti ve onu bütün   insanlığa   peygamber   olarak   gönderdi.   Peygamber olarak gönderildiği günün Pazartesi olduğunda hiçbir ihtilaf olmamakla  birlikte,  peygamber olarak  gönderildiği  ay  hak­ kında ihtilaf söz konusudur. Bu ayın, Fil Vak'a'nın meyda­
na  gelişinin  kırk  birinci  senesinin  Rebîülevvel  ayının  seki­ zinci gününde olduğuna dair bir görüş de vardır. Bu görüş, çoğunluk  tarafından  benimsenmektedir.  Bir  diğer  görüşe göre  bu  ay,  Ramazan  ayıdır.  Bu  görüşte  olanlar  "(Bu  ay ) Kur'a n'ın indirildiği Ra maza n ay ıdır."62  âyetini delil olarak ileri  sürmektedirler.  Bir  başka  görüşe  göre  ise,  peygamber olarak gönderilişi Recep ayında olmuştur.